TWA:s integritetspolicy GDPR

TWA respekterar sina partners integritet och har antagit en omfattande integritetspolicy som ett steg för att ge ett starkt skydd för de personuppgifter som behandlas. Syftet är att upprätthålla en hög säkerhetsnivå vid all behandling av personuppgifter för att skydda och respektera integriteten. Därför har TWA vidtagit nödvändiga och lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot obehörig åtkomst, obehörig användning, ändring och radering.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är nödvändig för utförandet av avtal som du ingått. Här på företagets hemsida kan du granska GDPR-principen som gäller från och med den 25 maj 2018 och ersätter den tidigare PUL. Den visar vilka personuppgifter företaget registrerar, vad syftet är och hur länge informationen lagras. TWA har endast webbaserade dataregister och har avtal med de företag som tillhandahåller webbservrarna, att de helt följer GDPR-lagen.

TWA: s dominerande register är över bokade artister och i vissa fall även deras medhjälpare. Detta för att säkerställa att det är rätt personer som bokats för evenemanget och att kunna betala skatter, gage, löner och andra förmåner, samt att kunna föra logistik om evenemangstider, resor, mat och övernattningar. Data sparas vanligtvis för återkommande artister. Dessutom finns det även anställda, kunder och leverantörer i TWA:s dataregister.

TWA har inget register över mailkonversation och raderar mailen när de inte är längre är relevanta.

Laglig behandling av personuppgifter

1. Behandling är endast laglig om och i den mån som åtminstone ett av följande villkor är uppfyllt:

a) Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.
b) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.
c) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.
d) Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person.
e) Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.
f) Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn.

Uppgifter som TWA hanterar i säkrade webbaserade dataregister och de data som lagras är:

  • Artisters namn inkl. eventuellt artistnamn, kontaktpersoner, adress, mailadress, telefonnummer, personnummer/organisationsnummer, bankuppgifter, gage, ersättningar, speldatum, resor, övernattningar, pressfoton.
  • Kunders namn, kontaktpersoner, företagsnamn, adress, mailadress, telefonnummer, personnummer/organisationsnummer, betalningsvillkor, leveransvillkor, reskontra.
  • Leverantörers namn, kontaktpersoner, företagsnamn, adress, mailadress, telefonnummer, personnummer/organisationsnummer, betalningsvillkor, bankuppgifter, leveransvillkor, reskontra.
  • Anställdas namn, adress, mailadress, telefonnummer, personnummer, bankuppgifter, lön, skatter, anställningsvillkor.

Den information som TWA har i sina register är relevant och nödvändig för genomförandet av samarbetet och samlas in genom skriftliga kontrakt och avtal. Den berörda personen kan begära att uppgifter ändras eller raderas. Det framgår av texten i avtalen vilken information som registreras. I registerna sparas tidigare, pågående och kommande samarbeten. Information i registret är konfidentiell och delges endast dem som berörs av uppgifterna.

Om någon som givit sitt samtycke vill ändra eller ta bort data på egen begäran, är TWA:s register tillgängliga på ett sätt där det är enkelt att söka i alla TWA:s indexerade register och lätt att hitta de registrerade uppgifterna. Om affärsförbindelsen upphör permanent, behålls och lagras endast information enligt Svensk Bokföringslag (1999: 1078) på det sätt och den tid som krävs enligt denna lag.

TWA kräver av alla sina partners att de också följer GDPR-lagen.

TWA:s vd Thomas Walter är huvudansvarig för de registrerade uppgifter som TWA har i sina dataregister. Du kan kontakta honom via mail eller telefon om du behöver ytterligare information om TWA:s integritetspolicy/GDPR.

Uppdaterat 2018-11-12